चेन्ज लग

संस्करण १.०.० (तेस्रो चरण) - २०७९ मङ्सिर १० पछिल्लो अपडेट
 • थपियो : अनुदान व्यवस्थापन प्रणाली
 • थपियो : योजना व्यवस्थापन प्रणाली
संस्करण १.०.० (दोस्रो चरण) - २०७९ कार्तिक १५
 • थपियो : घर/नक्सा पास प्रणाली
 • थपियो : सिफारिस प्रणाली
 • थपियो : कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणाली
 • थपियो : तालिम व्यवस्थापन प्रणाली
 • थपियो : व्यवसाय दर्ता/नबिकरण प्रणाली
 • थपियो : न्यायिक समिति प्रणाली
संस्करण १.०.० (पहिलो चरण) - २०७९ आश्विन १५
 • थपियो : बैठक व्यवस्थापन प्रणाली
 • थपियो : कार्य व्यवस्थापन प्रणाली
 • थपियो : गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली
 • थपियो : नगरिक सहयोग (Help Desk)
 • थपियो : सुची दर्ता प्रणाली
 • थपियो : दर्ता चलानी प्रणाली
 • थपियो : डिजिटल नागरिक वडापत्र
 • थपियो : अगाडि वेबसाइट थपियो